Název projektu: Dětská skupina EQ

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014341

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 až 28. 2. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_111 s názvem "Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu".

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Hlavlíčkův Brod a jejího okolí.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Havlíčkově Brodě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 10 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: Šablony I. pro Základní školu EQ

Registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0005450

Doba realizace projektu: 1. 3. 2023 do 28. 2. 2025

Cílem projektu je zajištění personální podpory ZŠ posílením pozice školního asistenta za účelem poskytnutí podpory žákům ohroženým školním neúspěchem. Zároveň budou realizovány aktivity odborně tematických setkání s rodiči s cílem posílení komunitního charakteru školy a rozvoj znalostí a dovedností žáků s využitím nových inovativních forem výuky. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
Evidenční číslo žádosti: 0326/DIGI/2023
Doba realizace projektu: 1.1.2023 - 31.12.2023

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------