O škole

Základní principy EQ

Respektující a demokratické prostředí má u nás místo před autoritativním

Problém a názor každého je brán v potaz, dospělý není víc než dítě. Tykáme si. Pravidla, pokud jsou potřeba, vytváříme společně. Dítě si volí, na čem bude pracovat a zda se chce nabízené aktivity účastnit. Řešíme hranice vlastní svobody a svobody druhého, je pro nás důležité, zda děti chodí do školy opravdu rády. ZŠ EQ se snaží co nejvíc napojit na reálný život.

Jak toho chceme dosáhnout

Využíváme a zdokonalujeme se v respektujícím přístupu, podáváme popisnou zpětnou vazbu, nikoliv hodnotící, využíváme a vzděláváme se ve formativním hodnocení, nikoliv sumativním - neznámkujeme)


Hra, pohyb, hudba a další umění jsou u nás na denním pořádku

Při hrách, zpívání a umělecké tvorbě pracujeme s city, emocemi, učíme se komunikovat s okolím, projevujeme empatii, učíme se sebeovládání i sebeuvědomění, relaxujeme a celkově tak vytváříme maximálně vhodné prostředí pro učení, rozvíjíme si naše EQ

Jak toho chceme dosáhnout

Využíváme principy Intuitivní pedagogiky, , hrajeme hry, učíme se improvizaci.


Vnitřní motivace a samostatnost je pro nás více než vynucená povinnost

Objevujeme potenciál dětí. Zapalujeme a rozdmýcháváme ohýnky zájmu. Rozvíjíme talent, hledáme, kde se v dané problematice dítě nachází a pomáháme jít dále. Učíme se zodpovědnosti za svoje vzdělávání.

Jak toho chceme dosáhnout

Pracujeme s dětmi individuálně, využíváme v praxi typologii MBTI, snažíme se děti poznat, komunikujeme o dětech s rodiči, vytváříme individuální plán společně s dětmi, ale necháváme jim dostatečný prostor pro realizaci svých zájmů.


Spolupráce vítězí nad soutěžením

Cesty ke zvládnutí obtížných úkolů, témat a situací řešíme společně s dětmi, rodiči i mezi sebou. Důležitá témata řešíme spolu otevřeně v kruhu nebo při setkáních rodičů dětí a učitele. Učíme děti komunikovat, spolupracovat a hledat si svoje místo ve skupině, respektive společnosti. Děti jsou ve smíšených skupinách, kde se přirozeně mladší učí od starších a starší se učí tím, že učí. Soutěž přináší málo vítězů a většinu poražených, proto ji zařazujeme pouze bezpečně a okrajově.

Jak toho chceme dosáhnout

Provozujeme kooperativní výuku. Pravidelně se setkáváme na kruhu. Setkáváme se s rodiči a hovoříme o úspěších i problémech.


Učíme se kriticky myslet, pracujeme s chybou

Používáme metody Čtením a psaním ke kritickému myšlení a nespokojíme se s pouhou dovedností číst. Chyba je u nás vítaným jevem, dále s ní pracujeme a považujeme ji za důkaz o probíhajícím učení.

Jak toho chceme dosáhnout

Využíváme metody RWCT, pracujeme na tom, aby se děti nebály chyby


"Jak to u nás chodí" 


 • Děti jsou ve smíšených skupinách a pracují v různých režimech a různými formami: samostatně, kooperativně i v týmu, v rámci týmu, může být i homogenní skupina vrstevníků
 • Děti si samy rozhodují o jejich denním programu, učí se zodpovědnosti za své vzdělávání, samostatnosti, nejsou známkovány

 • Používáme nástroje ke sledování dílčího a celkového pokroku (myšlenkové mapy, mapy pokroku, plány, formativní hodnocení)

 • Děti se účastní výletů, exkurzí a outdoorových aktivit

 • Vysvědčení je formou slovního hodnocení

 • Stravování probíhá ve společné jídelně objektu školy

 • Rodičům je nabízena pravidelná konzultace (jednou za 1 - 2 měsíce) s možností účasti rodič - dítě - učitel, účast rodičů na vzdělávání dětí je vítána - konzultace, rozhovory o dítěti, inspirace, porovnání s domácím prostředím, společné plánování učebního plánu, atd.

 • Ranní družina je otevřena od 7 hod

 • začínáme v 8,30

 • info kruh v 9,00

 • oběd začíná v 12,30

 • družina končí 16,00